Ochraně osobních údajů

Zavazek společnosti Arthrex k ochraně osobních údajů

Společnost Arthrex, Inc., spolu se svými dceřinými společnostmi a přidruženými společnostmi (společně dále jen „společnost Arthrex“), se důrazně zavazuje zachovávat soukromí uživatelů našich webových stránek a souvisejících výrobků a služeb (společně dále jen „stránky“).

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje postupy, které společnost Arthrex uplatňuje v souvislosti se shromažďováním, používáním, uchováváním a zveřejňováním osobních údajů („osobní údaje“), které shromažďujeme nebo získáváme od osob, jako jsou zdravotničtí pracovníci, uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, zástupci, konzultanti, dodavatelé, prodejci, poskytovatelé služeb, obchodní partneři a další uživatelé našich stránek (dále jen „uživatel“) v souvislosti s používáním těchto stránek.

Tyto stránky prezentují produkty a služby společnosti Arthrex a také jejích mezinárodních poboček (dále jen „<strongmístní společnost Arthrex</strong“), a proto mohou stránky umožňovat různá nastavení s ohledem na váš jazyk a zemi a různé podstránky popisující produkty a služby různých místních společností Arthrex Arthrex (dále jen „místní dílčí stránky“).

Tyto stránky a všechny místní dílčí stránky provozuje a řídí výhradně společnost Arthrex a společnost Arthrex je výhradním správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto stránek a všech místních dílčích stránek. Při přístupu na tyto stránky a jakékoli místní dílčí stránky byste si však měli být vědomi následujícího:

(a)     Na vaše osobní údaje se mohou vztahovat zvláštní pravidla a postupy v závislosti na zemi původu. Pravidla a postupy platné pro uživatele z jednotlivých jurisdikcí jsou uvedeny v místních dodatcích k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů. Pravidla a postupy popsané v místních dodatcích mohou mít přednost před některými nebo všemi pravidly a postupy popsanými v hlavní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Měli byste si být vědomi toho, že některé nebo všechny informace uvedené v hlavní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se na vás nemusí vztahovat.

(b)     Společnost Arthrex bude sdílet osobní údaje shromážděné prostřednictvím těchto stránek s místní společností Arthrex, která působí ve vaší zemi původu, nebo pro ni. Více informací o tom, jak se toto provádí, najdete v části „Jak sdílíme a zveřejňujeme osobní údaje“.

Společnost Arthrex bere informace o uživatelích vážně a chceme, aby každý, kdo společnosti Arthrex poskytne osobní údaje, byl s našimi zásadami spokojen. Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo odeslat osobní údaje na naše stránky nebo jinak poskytnout osobní údaje společnosti Arthrex jakýmkoli způsobem v souvislosti s těmito stránkami, měli byste vědět o postupech popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo používání našich stránek, neváhejte nás kontaktovat na adrese privacy@arthrex.com.

Společnost Arthrex pravidelně vyhodnocuje své zásady a postupy ochrany osobních údajů, aby je mohla vylepšovat a zdokonalovat. Společnost Arthrex si proto v rozsahu povoleném platnými zákony vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu toto oznámení o ochraně osobních údajů upravit nebo změnit. Po změně tohoto oznámení o ochraně osobních údajů společnost Arthrex změní datum „poslední aktualizace“ v dolní části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Arthrex, Inc.

1370 Creekside Blvd.

Naples, Florida 34108

Jak shromažďujeme informace

Společnost Arthrex shromažďuje informace, které nám uživatelé dobrovolně poskytnou prostřednictvím našich stránek. Cílem našich stránek je navazovat obchodní kontakty s uživateli a poskytovat informace o produktech a službách společnosti Arthrex za účelem usnadnění léčby, lékařského výzkumu a zlepšování výrobků. Informace mohou obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje, e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefonní číslo, abychom mohli vylepšit vaši návštěvu stránek nebo vás kontaktovat po vaší návštěvě. Pokud jste zdravotnický pracovník, můžeme v rámci procesu registrace a průběžného používání stránek shromažďovat další informace o vaší odbornosti.

Soubory cookie a webové signály

Společnost Arthrex přímo neshromažďuje osobní údaje o online aktivitách uživatele v průběhu času a na webových stránkách nebo online službách třetích stran. Ke sledování technických informací o používání stránek můžeme používat určité technologie. Pro usnadnění navigace na stránkách můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat soubory cookie (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele), webové signály (elektronické obrázky umožňující počítat návštěvníky, kteří navštívili stránku, nebo určité soubory cookie) nebo podobné technologie ke shromažďování údajů (všechny tyto technologie jsou zde souhrnně označovány jako „soubory cookie“), jako je IP adresa, doména, typ prohlížeče nebo navštívené stránky. Další informace o tom, jak se to provádí, najdete v části “Oznámení o souborech cookie” section.

Některé jurisdikce vyžadují před aktivací souborů cookie výslovný souhlas uživatele. Pokud na naše stránky přistupujete z některé z těchto jurisdikcí, budete předem upozorněni na používání souborů cookie a požádáni o výslovný souhlas prostřednictvím našeho nástroje pro správu souborů cookie. To vám také umožní kdykoli spravovat a měnit své volby (včetně odvolání souhlasu).

Zveřejnění informací o “nesledování”

Společnost Arthrex nedovoluje třetím stranám sledovat chování spotřebitelů v průběhu času na stránkách nebo ve službách třetích stran, když používáte naše stránky. Soubory cookie lze odmítnout změnou nastavení souborů cookie v nastavení prohlížeče, ale pokud váš prohlížeč odmítá soubory cookie, může vám být odepřen přístup k některým částem stránek. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, včetně toho, jak byly soubory cookie nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, navštivte stránku www.allaboutcookies.org.

Jak používáme osobní údaje

Pokud poskytnete své kontaktní informace prostřednictvím našich stránek, společnost Arthrex vás může kontaktovat ohledně výrobků a služeb (například seminářů a webinářů) nabízených společností Arthrex. Informace shromážděné prostřednictvím našich stránek můžeme také použít k výzkumu účinnosti našich stránek a souvisejících marketingových, reklamních a prodejních aktivit.

Pokud jste dobrovolně poskytli osobní údaje, můžeme vás kontaktovat e-mailem nebo poštou ohledně výrobků a služeb společnosti Arthrex, které by vás mohly zajímat, pokud je to v souladu se zákony vaší místní jurisdikce nebo pokud jste k tomu dali samostatný souhlas. Kdykoli můžete požádat, abychom vám takové materiály přestali zasílat, a to podle pokynů pro odhlášení z odběru uvedených ve sdělení.

Integrita dat

Společnost Arthrex vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistila, že osobní údaje budou přesné a aktualizované, přiměřené, relevantní, nebudou nadbytečné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, a budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro povolené účely.

Uchovávání dat

Společnost Arthrex může vaše osobní údaje zpracovávat tak dlouho, jak je to nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. Pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro splnění zákonných povinností uchovávání podle platných místních zákonů nebo oprávněného zájmu společnosti Arthrex, budou vaše osobní údaje odstraněny nebo anonymizovány.

Jak chráníme vaše osobní údaje

V souladu s obecně uznávanými průmyslovými standardy, včetně technických, administrativních a fyzických zabezpečení, přijímá společnost Arthrex přiměřená opatření, aby chránila vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním a zničením a zajistila jejich bezpečnost v našich systémech a procesech. Další informace naleznete v katalogu technických a organizačních opatření společnosti Arthrex. Interně omezujeme a pravidelně přezkoumáváme přístupová práva k vašim osobním údajům u osob, které potřebují přístup k těmto informacím za účelem výkonu pracovní funkce.

Jak můžete přispět k ochraně svých osobních údajů

Jestliže používáte funkci webu, kde bylo nutné se zaregistrovat a zvolit si heslo, doporučujeme, abyste své heslo nikomu nesdělovali. V žádné formě komunikace od vás heslo nikdy nebudeme vyžadovat. Po ukončení práce se z registrované stránky také nezapomeňte odhlásit a zavřít okno prohlížeče, aby bylo zajištěno, že k vašim osobním údajům nebude mít přístup nikdo další.

Odkazy na jiné weby

Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby, včetně webů našich obchodních partnerů. Společnost Arthrex není odpovědná za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah webů třetích stran. Je nutné, aby si návštěvníci těchto webů třetích stran prostudovali příslušná oznámení o ochraně osobních údajů a porozuměli jejich zásadám.

Ochrana soukromí dětí

Společnost Arthrex chápe důležitost ochrany soukromí dětí v interaktivním online světě. Web, na který se vztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů, není navržen pro děti do 16 let a není na ně ani záměrně zaměřen. Podle přílsušných místních právních předpisů se může výše uvedený věk dětí lišit.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny interně i externě, jak je popsáno níže. V případech mezinárodního předávání osobních údajů, včetně předávání do zemí bez pravidel ochrany údajů podobných těm, která platí v zemi vašeho bydliště, by takové předávání bylo založeno na standardních smluvních doložkách jako hlavním mechanismu předávání a další záruky by byly zavedeny prostřednictvím technických a organizačních opatření.

Sdílení osobních údajů s místními společnostmi Arthrex

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s místní společností Arthrex, která působí ve vaší jurisdikci, nebo na základě vaší žádosti. Seznam místních společností Arthrex je k dispozici. Všechny společnosti skupiny Arthrex dodržují nejvyšší standard ochrany údajů a nejmodernější technická a organizační opatření. Osobní údaje sdílené s místní společností Arthrex budou kontrolovány tímto subjektem v souladu s platnými místními zákony.    

Poskytování osobních údajů třetím stranám (jiným než místním společnostem Arthrex)

Společnost Arthrex může využívat nezávislé společnosti nebo jiné třetí strany, včetně jednotlivců, zástupců, konzultantů, smluvních partnerů, prodejců a poskytovatelů služeb pro účely poskytování služeb společnosti Arthrex v oblasti IT, bezpečnosti, hostingu, analýzy, cloudového úložiště, správy atd. Osobní údaje mohou být těmto třetím stranám předávány pouze tehdy, pokud byla přijata přiměřená a vhodná opatření k zachování požadované úrovně ochrany údajů, včetně případného oznámení a možnosti volby. Všechny třetí strany jsou povinny dodržovat postupy a zásady ochrany osobních údajů společnosti Arthrex a mohou používat osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb jménem společnosti Arthrex. Společnost, která zpracovává osobní údaje jménem společnosti Arthrex, je oprávněna tak činit pouze tehdy, pokud zaručí, že zajistí technická a organizační bezpečnostní opatření požadovaná pro zpracování osobních údajů.

Společnost Arthrex může sdílet osobní údaje, pokud to vyžaduje nebo povoluje zákon, aby vyhověla zákonným požadavkům, nebo pokud se společnost Arthrex v dobré víře domnívá, že zveřejnění je zákonem vyžadováno nebo jinak nezbytné k ochraně práv a majetku společnosti Arthrex nebo práv, majetku či bezpečnosti ostatních.

Jaká jsou vaše práva

Každá osoba, jejíž osobní údaje byly poskytnuty společnosti Arthrex, má právo získat potvrzení o tom, zda jsou její osobní údaje zpracovávány. V této souvislosti má fyzická osoba právo požadovat, aby společnost Arthrex opravila nepřesné a/nebo doplnila neúplné osobní údaje; právo požadovat výmaz některých osobních údajů, například těch, které již nejsou potřebné pro oprávněné účely; právo požadovat omezení zpracování některých osobních údajů (např. nepřesných údajů); a právo na přenositelnost údajů. Fyzická osoba má rovněž právo vznést námitku proti určitým činnostem zpracování svých osobních údajů. V souladu s místními předpisy o ochraně osobních údajů mají fyzické osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Jak můžete přistupovat ke svým informacím, aktualizovat je a opravovat?

Uživatelé, kteří se rozhodnou vytvořit si na našich stránkách účet, mohou kdykoli přistupovat ke svému uživatelskému profilu, opravovat a aktualizovat své informace nebo se odhlásit.

Společnost Arthrex se zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli požadavky nebo dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo postupů společnosti Arthrex v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte společnost Arthrex na adrese privacy@arthrex.com